1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki realizacji zamówień i dostaw
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego i zwrot biletów
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona czegocilekarzniepowiekonferencja.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę czegocilekarzniepowiekonferencja.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę czegocilekarzniepowiekonferencja.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony czegocilekarzniepowiekonferencja.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie czegocilekarzniepowiekonferencja.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – „Instytut Promowania Zdrowia Sp. z o.o.”, prowadząca działalność pod adresem: pl. Nowy Rynek 5, 62-002 Suchy Las, NIP:  7792431480, REGON: 361585191, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. +48 503 447 471.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I DOSTAW
  1. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Kupujący jest informowany podczas składania przez niego zamówienia.
  2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia na bilety elektroniczne realizowane są niezwłocznie po opłaceniu, natomiast zamówienia na bilety drukowane realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od daty opłacenia zamówienia. Czas ten może ulec zmianie, wówczas określone to zostanie w opisie wydarzenia.
  3. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje, na wskazany przez niego adres poczty e-mail, potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży towarów z Kupującym.
  4. Zakupione bilety wysyłane są w formie załącznika jako plik PDF
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób
   5. Regulamin zwrotu biletów (dotyczy odwołania, zmiany czasu i miejsca konferencji)
    1. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupu biletów, ponieważ poniższe zasady zwrotu biletów będą stosowane wyłącznie w przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się w wyznaczonym miejscu i czasie.
    2. Bilet zakupiony w sposób określony w regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy.
    3. W przypadku odwołania konferencji zmiany terminu oraz miejsca organizator poinformuje o tym fakcie na swojej stronie internetowej, na swoim Facebooku oraz wyśle e-mail do wszystkich, którzy zakupili bilety w trybie niezwłocznym.
    4. Zwrot kosztów biletów za odwołaną konferencję nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po zakładanym terminie wydarzenia.
    5. W sytuacji, gdy uczestnik konferencji z przyczyn jakichkolwiek nie może brać w niej udziału, istnieje możliwość zamiany zakupionego biletu na bilet on-line. O tym fakcie uczestnik musi poinformować organizatora nie później niż 3 dni przed datą konferencji.
    6. Organizator zastrzega, iż w przypadkach uzasadnionych nieodbycia się konferencji, zwracana będzie wyłącznie cena biletu. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych dodatkowych kosztów związanych z ewentualnym uczestnictwem w konferencji.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem czegocilekarzniepowiekonferencja.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością czegocilekarzniepowiekonferencja.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony czegocilekarzniepowiekonferencja.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony czegocilekarzniepowiekonferencja.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.