Regulamin zwrotu biletów (dotyczy odwołania, zmiany czasu i miejsca konferencji)

  1. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupu biletów, ponieważ poniższe zasady zwrotu biletów będą stosowane wyłącznie w przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się w wyznaczonym miejscu i czasie.
  2. Bilet zakupiony w sposób określony w regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy.
  3. W przypadku odwołania konferencji zmiany terminu oraz miejsca organizator poinformuje o tym fakcie na swojej stronie internetowej, na swoim Facebooku oraz wyśle e-mail do wszystkich, którzy zakupili bilety w trybie niezwłocznym.
  4. Zwrot kosztów biletów za odwołaną konferencję nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po zakładanym terminie wydarzenia.
  5. W sytuacji, gdy uczestnik konferencji z przyczyn jakichkolwiek nie może brać w niej udziału, istnieje możliwość zamiany zakupionego biletu na bilet on-line. O tym fakcie uczestnik musi poinformować organizatora nie później niż 3 dni przed datą konferencji.
  6. Organizator zastrzega, iż w przypadkach uzasadnionych nieodbycia się konferencji, zwracana będzie wyłącznie cena biletu. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych dodatkowych kosztów związanych z ewentualnym uczestnictwem w konferencji.